Tin cổ đông

 • THÔNG BÁO

  V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

   

       Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG C.TY CỔ PHẦN THUỶ TINH HƯNG PHÚ

   

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Thời gian : 08h30 thứ Tư, ngày 31/3/2021

  2. Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú

                     84 Phạm Thế Hiển – Phường 2 – Quận 8 – TP.HCM.

  3. Nội dung Đại hội :

  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 & Phương hướng năm 2021.

  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

  - Thông qua các tờ trình:

  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

  + Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021.

  + Chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021.

  4. Điều kiện tham dự :

  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thuỷ Tinh Hưng Phú.

  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

  5. Đăng ký tham dự Đại hội:

  Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý Cổ đông có điều kiện tham dự vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. 

  Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời khi tham dự đại hội

  * Tài liệu tại đại hội:

  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Phương hướng năm 2021

  - Báo cáo kiểm toán độc lập

  - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020

  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

  * Các tờ trình của HĐQT:

  - Tờ trình P/A phân phối lợi nhuận năm 2020

  - Tờ trình mức trích thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021

  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2021


  Chi tiết...
 • Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

    (12/03/2020 07:59 AM)

 • Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

    (09/04/2019 07:59 AM)

 • Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

    (20/03/2018 07:59 AM)

Thành tích

 • ISO9001:2015

 • Huân chương lao động hạng nhất

 • ISO15378:2011

Đối tác