Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Đại hội cổ đông thường niên 2013: Hưng Phú đẩy mạnh đầu tư phát triển bền vững

2013/08/26 15:17:52

Ngày 30/03/2013, tại Hội trường Công ty số 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú (Huphumeglass) đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Đại hội có sự tham dự của 31 cổ đông đại diện cho 1.828.056 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa đại hội là Ông Trần Văn Dực - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung sau đây:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2012 và Phương hướng hoạt động SXKD - đầu tư năm 2013.
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2012.
4. Nhận xét kiểm toán và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2013.
7. Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2013.
8. Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
9. Tờ trình đề nghị rút khỏi danh sách công ty đại chúng.

Các cổ đông đã thảo luận, phân tích các báo cáo do Ban điều hành đại hội trình bày và bày tỏ sự hài lòng vì sự nỗ lực của bộ máy điều hành và tập thể người lao động Huphumeglass đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh vượt trội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, chăm lo tốt đời sống người lao động.

Trong chương trình nghị sự của đại hội, các cổ đông cũng đã cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013, các tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và vấn đề liên quan đến việc rút khỏi công ty đại chúng. Ông Trần Văn Dực - Chủ tọa đại hội đã giải đáp thỏa đáng các kiến nghị cổ đông về các vấn đề trên và nhấn mạnh: Huphumeglass cam kết tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, hoàn thành dự án Chi nhánh Long Hậu và Nhà máy sản xuất bao bì thủy tinh dược phẩm đạt chuẩn GMP-WHO tại Chi nhánh Long Hậu theo đúng tiến độ đã đề ra.
 
 
 
 
 

Xem tiếp