Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2014/04/11 13:12:16

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ông Trần Văn Dực - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tọa đại hội

Cổ đông đóng góp ý kiến tại đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các văn kiện

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

nhiệm kỳ III (2014-2018)

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018)

Xem tiếp