Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013

2014/05/29 08:51:06

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/NQ-HĐQT;
- Căn cứ Danh sách cổ đông được chốt ngày 31/5/2014.


Công ty Cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013, cụ thể như sau:

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013

Xem tiếp