Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

2012/04/12 15:29:31

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
                  - Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú

Xem tiếp