Tin cổ đông

 • THÔNG BÁO

  V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

   

       Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ TINH HƯNG PHÚ

   

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

  1. Thời gian : 08h00 thứ Bảy, ngày 06/4/2024

  2. Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú

                     84 Phạm Thế Hiển – Phường 2 – Quận 8 – TP.HCM.

  3. Nội dung Đại hội :

  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 & Phương hướng năm 2024.

  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

  - Thông qua các tờ trình:

     + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

     + Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024.

     + Chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024.

     + Sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp hiện hành

  - Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

  4. Điều kiện tham dự :

  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thuỷ Tinh Hưng Phú.

  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

  5. Đăng ký tham dự Đại hội:

  Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý Cổ đông có điều kiện tham dự vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản trước 16h00 ngày 03/4/2024.

  Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời khi tham dự đại hội

  * Tài liệu tại đại hội:

  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Phương hướng năm 2024

  - Báo cáo kiểm toán độc lập

  - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023

  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

  * Các tờ trình của HĐQT:

  - Tờ trình P/A phân phối lợi nhuận năm 2023

  - Tờ trình mức trích thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024

  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2024

  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp hiện hành.


  Chi tiết...
 • Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

    (01/04/2023 06:59 AM)

 • Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

    (11/03/2022 03:59 AM)

 • Ban chấp hành Công đoàn

    (26/01/2022 03:02 PM)

Thành tích

 • ISO9001:2015

 • Huân chương lao động hạng nhất

 • ISO15378:2011

Đối tác